Ogłoszenie

Rok przedszkolny rozpoczyna się 1  września 2021 r. ( środa ).

Dziecko należy przyprowadzić do godziny 8. 00 do przydzielonego oddziału według listy. W szatni wyznaczone są dla każdego dziecka indywidualna półki ze znaczkami, na obuwie i ubranie. 

Rodzice/opiekunowie przyprowadzający i odbierający dziecko muszą stosować się do ustalonych przez GIS zasad.

 1. Zachowanie  dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 2. Zakrywanie ust i nosa ( maseczka) oraz dezynfekowanie rąk.

Na pierwszy dzień pobytu w przedszkolu należy przygotować:

Oddział I i II, III

 • duży ręcznik kąpielowy, poduszka i kocyk albo kołderka w poszewce oraz piżama w dużym worku z materiału (wszystko podpisane),
 • ciapy (podpisane),
 • bielizna i rajstopy (zapasowe w razie „przygody”),
 • mały ręcznik do łazienki.

Oddział IV, V

 • ciapy (podpisane),
 • mały ręcznik do łazienki.

Odpłatności za przedszkole:

 • opłata za godzinę powyżej 5 godzin  – 1 zł.
 • dzienna stawka żywieniowa – 4,50 zł (śniadanie, obiad, podwieczorek)

zbierane będą przez intendenta w dniach w godz. 14.30 – 16.00   do 15 każdego miesiąca.


OGŁOSZENIE

Od 27 marca do 09 kwietnia 2021 roku przedszkole będzie zamknięte.

Podstawa wychowania przedszkolnego będzie realizowana w trybie pracy zdalnej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej: aplikacji mobilnej Messenger, portalów społecznościowych, poczty elektronicznej lub telefonicznie. Nauczyciele będą przekazywać codziennie treści zajęć dydaktycznych na dany dzień tygodnia.


 

Procedura organizacji pracy Publicznego Przedszkola nr 2 im. J. Korczaka w Parczewie w okresie epidemii

Na podstawie:

wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)

§ 1.

Organizacja opieki w placówce

 1. Jedna grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali.

 2. Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie.

 3. W grupie może przebywać do 12 dzieci. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2.

 4. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m 2 na 1 dziecko i każdego opiekuna

 5. Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczeń kuchni, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych — np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących.

 6. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki, dywany, firanki mi zasłony). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.

 7. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.

 8. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 9. Należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny zabawy na dworze).

 10. Nauczyciele i personel pomocniczy powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m.

 11. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

 12. Pracownicy placówki zobowiązani są do codziennego wypełnienia ankiety dotyczącej swojego zdrowia./ załącznik nr 1/

 13. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

 14. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 15. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 16. Dzieci do podmiotu są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.

 17. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.

 18. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).

 19. Ustala się kontakt telefoniczny jako sposób szybkiej komunikacji z rodzicami lub opiekunami dziecka.

 20. Należy zakupić termometr, najlepiej bezdotykowy (minimum 1 termometr na placówkę) oraz dezynfekować go po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów, niż termometr bezdotykowy, dezynfekcji należy dokonać po każdym użyciu.

 21. Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. /załącznik nr 2/

 22. Rodzice zobowiązani są codziennie wypełnić ankietę dotyczącą zdrowia dziecka. /załącznik nr 3/

 23. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z podmiotu

 24. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu na terenie placówki, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości oraz zmianowości grup.

 25. Sprzęt na placu zabaw lub boisku powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.

 26. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren placówki (np. spacer do parku).

§ 2.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Przed wejściem do budynku należy umieścić płyn dezynfekujący do rąk oraz zamieścić informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do placówki.

 2. Należy dopilnować, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu lub zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos.

 3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.

 4. Należy monitorować codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników za pomocą dostępnych w placówce środków dezynfekujących.

 5. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 6. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej — jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji).

 7. Należy wywiesić w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk — instrukcje.

 8. Na bieżąco należy dezynfekować toalety.

§ 3.

Organizacja żywienia

 1. Przy organizacji żywienia w placówce, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe — środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

 2. Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w salach, w tym rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdym posiłku. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 600 C lub je wyparzać.

 

 Zgoda na pomiar temperatury ciała dziecka

Niniejszym wyrażam zgodę przez czas trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, spowodowanego chorobą COVID-19 do badania temperatury ciała mojego dziecka ……………………………………………………………………….

przy użyciu termometru, każdego dnia przed przyjęciem mojego dziecka

do przedszkola oraz w trakcie jego pobytu w przedszkolu. Powyższa zgoda ma na celu realizację przez przedszkole działań prewencyjnych i zapobiegawczych, związanych z ogłoszonym stanem epidemii.

………………………………….

Data i podpis rodzica

 

 

P1000573

 

 

 

 

 

Nie zmuszaj dziecka do aktywności,
lecz wyzwalaj aktywność.
Nie każmy myśleć,
lecz twórzmy warunki do myślenia.
Nie żądajmy,lecz przekonujmy.
Pozwólmy dziecku pytać
i powoli rozwijajmy jego umysł tak,
aby samo wiedzieć chciało.
J. Korczak


Publiczne Przedszkole Nr 2 im. Janusza Korczaka w Parczewie

Znalezione obrazy dla zapytania janusz korczak

 

 

 

HYMN O JANUSZU KORCZAKU

I. Tylko jedno słońce świeci,

W maju kwitną białe bzy.

Wszystkich cieszy uśmiech dzieci

I ich kolorowe sny.

 

Ref. Bo Janusz Korczak przyjaciel wszystkich nas,

       Dla dobra dzieci poświęcił życie swe,

       Więc pamięć o nim w dziecięcych sercach zawsze trwa

        Bo szczęście dzieci zawsze najważniejsze jest.

 

II. Był lekarzem, opiekunem,

Po ojcowsku kochał Je.

W czasach wojny, nienawiści,

Narażając życie swe.

 

 

 

 


 

Publiczne Przedszkole nr 2 w Parczewie, to wyjątkowe miejsce dla Waszego dziecka, które działa w naszym mieście od 1969 r. . Szczyci się ono wieloletnimi tradycjami:

– Pasowanie na Przedszkolaka,

– Andrzejki,

– Spotkanie wigilijne,

– Choinka noworoczna,

– Dzień Babci i Dziadka,

– Dzień Przyjaciela Przedszkola,

– Uroczyste powitanie wiosny połączone z prezentacjami tanecznymi,

– Dzień Mamy i Taty,

– Festyny tematyczne.

 

Nad rozwojem każdego dziecka czuwa wykwalifikowana kadra nauczycieli z dużym doświadczeniem pedagogicznym, dzięki czemu,

dziecko:

1. Poznaje swoje prawa i obowiązki.

2. Czuje się bezpieczne.

3. Rozwija się twórczo i jest samodzielne.

4. Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces.

5. Uczy się dostrzegać swoje mocne strony.

6. Buduje pozytywny obraz samego siebie.

7. Jest świadome swojej przynależności narodowej.

8. Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi.

9. Osiąga gotowość szkolną.

rodzice:

1. Uzyskują pomoc pedagogiczną.

2. Otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.

3. Mogą mówić otwarcie o swoich spostrzeżeniach na temat pracy

przedszkola.

4. Bezpośrednio rozmawiać z nauczycielem o trudnych sprawach

wychowawczych.

5. Mogą czynnie uczestniczyć w życiu przedszkola.

6. Czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach.

7. Chętnie współpracują z nauczycielami, oferują wszechstronną pomoc.

Obraz dziecka kończącego przedszkole

1. Umie porozumiewać się z dorosłymi i dziećmi, zgodnie funkcjonuje w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

2. Jest samodzielne w wykonywaniu czynności samoobsługowych i porządkowych.

3. Dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych.

4. Zna zasady i normy kultury bycia obowiązujące w społeczeństwie.

5. Przestrzega poleceń nauczyciela.

6. Podejmuje próbę samooceny.

7. Rozumie konieczność ponoszenia konsekwencji swojego postępowania.

8. Umie się wypowiadać poprzez muzykę i różnorodne formy plastyczne.

9. Jest ciekawe świata, ma swoje zainteresowania, interesuje się światem sztuki, muzyki i techniki.

10. Rozumie istotę zjawisk atmosferycznych i unika zagrożeń.

11. Szanuje swoje  środowisko, świat roślin i zwierząt.

12. Przejawia postawę proekologiczną.

13. Posiada wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

14. Umie szanować swoją i cudzą własność i odrębność.

15. Kocha rodzinę i jest dumne ze swojego środowiska i Ojczyzny.